Primària

Aprenem a ser persones autònomes

L’Educació Primària és l’etapa educativa de caràcter obligatori que comprèn sis cursos acadèmics i s’organitza en tres cicles de dos cursos cadascun:

 • Cicle inicial (1r i 2n)
 • Cicle mitjà (3r i 4t)
 • Cicle superior (5è i 6è)

La metodologia de l’Escola Puigcerver afavoreix i potencia l’assoliment de les Competències Bàsiques enteses com la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació. És a dir, les competències bàsiques per viure al segle XXI perquè esdevinguin persones crítiques i democràtiques.

Amb caràcter general, l’Educació Primària s’inicia l’any natural que es compleixen 6 anys i es cursa fins als 12 anys. La seva finalitat és proporcionar a tot l’alumnat una educació que permeti:

 • Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials
 • Adquirir les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora
 • Assimilar les matemàtiques bàsiques i l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual
 • Desenvolupar la capacitat d’esforç; de treball i d’estudi
 • Expressar el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat
 • Conèixer els elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de Catalunya que faciliten l’arrelament.

Les àrees de coneixement en què s’organitza l’Educació Primària són les següents:

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Coneixement del medi natural, social i cultural
 • Educació artística
 • Educació física
 • Matemàtiques
 • Educació per a la ciutadania i els drets humans, en especial adreçat a la igualtat entre homes i dones

Horari

hor_inf__prim

Idiomes

La immersió a l’aula en llengua estrangera es desenvolupa utilitzant l’anglès com a llengua de comunicació en nombroses activitats de classe i s’augmenta el temps de dedicació amb desdoblaments per a tasques de llengua oral.
També participem en el projecte Cambridgepenfriends, que consisteix en intercanviar correspondència amb escoles d’altres països amb anglès com a llengua vehicular.

Activitats complementàries

Es duen a terme des de P5 a 6è d’EP i tenen com a finalitat el perfeccionament i ampliació de la tasca educativa, cultural i social realitzada pel centre. Un total de 5 hores setmanals dedicades a l’expressió lingüística, la plàstica, la música, la matemàtica i la immersió lingüística.

 

Desdoblaments

Serveixen per afavorir el treball en grups reduïts. Consisteix en dividir les classes en dos grups, cosa que permet una atenció més individualitzada en matèries bàsiques i comunes:

 • Català / informàtica
 • Anglès / informàtica
 • Música / matemàtiques

Projectes

 

La Comissió Permanent

La Permanent és un projecte genuí de l’Escola Puigcerver. Es tracta d’una activitat transversal duta a terme a Infantil i a Primària que pretén que els alumnes entenguin els processos democràtics, adoptin criteris de representació i responsabilitat del grup.

 

En què consisteix?

Per tal de fomentar la cooperació per a l’esperit democràtic, el procés es basa, inicialment, en la celebració d’uns comicis quadrimestrals. Els alumnes de 5è i 6è d’EP es divideixen en dotze grups de cinc membres cadascun. Cada grup elabora una proposta d’activitats per a cada nivell, com a mínim, on hi ha d’incloure-hi també projectes solidaris.
Llavors, cada grup realitza campanyes promocionals –mitjançant l’exposició de cartells- per tal de seduir la resta d’alumnes amb el seu projecte.
Un mestre coordina i assessora els diferents grups que s’hi presenten, que en són una dotzena.
Es fan eleccions primàries, en què només voten els de cicle superior (5è i 6è d’EP). Dels 12 grups que es presenten, en surten 4 escollits.
Arriba el torn de la segona volta i llavors hi vota tot l’EI: des de 1r fins a 6è.

La Comissió d’alumnes guanyadora durà a terme el seu programa i  s’erigirà com el representant de l’ensenyament primari.

Tot plegat comporta una responsabilitat i una dedicació plena: investigació, motivació, ser exemple, establir un compromís, autoexigència i una disciplina, ja que aquesta tasca no els fa exempts de les obligacions d’assistir a classe i fer la feina corresponent, tal com fa la resta d’alumnes. Així doncs, sacrifiquen les hores d’esbarjo per reunir-se; i, per tant, han de ser hàbils per reunir-se i treballar els projectes. L’objectiu és experimentar què és viure democràticament i vetllar per al bé comú.

Tallers

És una activitat transversal dins de l’etapa de primària (de 1r a 6è) en què reuneix alumnes de diverses edats amb l’objectiu d’intensificar les activitats d’expressió artística. El mestre o la mestra ofereixen els temes per i els alumnes escullen quin tipus de taller volen realitzar.

A 1r i a 2n d’EP taller fan activitats dirigides. A 3r, 4t, 5è i 6è d’EP realitzen activitats com la cuina, el teatre, els jocs tradicionals, les arts plàstiques, el ganxet, els experiments i la robòtica. A més a més, es duu a terme un taller d’avis en una residència propera a l’Escola, on els alumnes interactuen amb els avis mitjançant jocs, explicant i escoltant històries i narrant contes.

A 1r i a 2n d’EP taller fan activitats dirigides. A 3r, 4t, 5è i 6è d’EP realitzen activitats com la cuina, el teatre, els jocs tradicionals, les arts plàstiques, el ganxet, els experiments i la robòtica. A més a més, es duu a terme un taller d’avis en una residència propera a l’Escola, on els alumnes interactuen amb els avis mitjançant jocs, explicant i escoltant històries i narrant contes.