Equip psicopedagògic

Observació i orientació per prevenir dificultats 

És un equip de professionals format per dues psicòlogues que té com a objectius conèixer l’alumne, tenir cura de la seva evolució i prevenir-lo en les seves dificultats escolars. També defineix les relacions humanes que es donen a cada grup-classe; cosa que serveix de base per fomentar actituds solidàries, de respecte vers els altres i d’acceptació de la diversitat entre els alumnes, evitant situacions de rebuig i d’intimidació entre ells. Amb aquest objectiu, l’equip realitza intervencions de grup -com són els sociogrames i les proves estàndard de rendiments-, a més a més de les d’intervencions que duu a terme de caràcter individual.

L’equip també assessora l’acció tutorial, reforça els plans individualitzats i fa un seguiment dels alumnes amb necessitats educatives específiques.
I, a banda de promoure, garantir i supervisar que la diversitat sigui atesa, també fomenta l’orientació familiar duent a terme les accions següents:

  • La participació en entrevistes amb les famílies per a l’orientació educativa.
  • Donant suport a la traçabilitat del “Pla de Treball”.
  • Realitzant proves i informes per a l’orientació professional i universitària.
  • Elaborant sociogrames per detectar el nivell de cohesió del grup.
  • Analitzant les proves de nivell i les competències bàsiques.