Carta de compromís

Tots els centres educatius han de formular una carta de compromís educatiu que, en el marc del seu projecte, expressi els objectius per tal d’assolir l’entorn de convivència i de respecte necessari per desenvolupar les activitats educatives en les condicions més favorables possibles, tal i com estableix la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, en l’article 20, i el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, en l’article 7.

Per part de la família:

  • Conèixer, acceptar i respectar el caràcter propi de l’ Escola, tal com es manifesta en els seu ideari, i complir les obligacions que se’n deriven, i així abonar puntualment les quotes establertes conforme la normativa vigent, contribuint al manteniment de l’Escola en tot allò que no està cobert pel Concert Educatiu que l’Escola té subscrit amb l’Administració Educativa.
  • Participar en la vida de l’ Escola. 
  • Acceptar la cooperació de l’Escola en l’educació del fill o filla. 
  • Col·laborar amb l’Escola per tal que l’alumne compleixi i respecti la normativa de funcionament i organització del centre. 
  • Assistir a les reunions de tutoria (individuals i col·lectives) que proposi el tutor. 
  • Confiar en l’acció pedagògica de tots els membres del claustre.

 

Per part de l’Escola

  • Impartir ensenyaments de qualitat, en un ambient de treball i respecte, fonamentat en el diàleg i la confiança.
  • Fer que es compleixi i es respecti la normativa de funcionament i organització del centre. 
  • Vetllar pel creixement personal dels alumnes, pel seu aprenentatge i pel seu procés de socialització. 
  • Vetllar per la protecció dels alumnes i per la no discriminació per raó del naixement, origen racial o ètnic, sexe, religió, opinió, discapacitat, edat, malaltia, orientació sexual o identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 
  • Avaluar i informar a les famílies dels processos d’adquisició de continguts, procediments i actituds dels alumnes. 
  • Promoure la cooperació de la família en l’educació dels fills. 
  • Convocar les reunions de tutoria (individuals i col·lectives). 

 

Per part de Puigcerver, S.A., es compromet:

  • Fer una gestió econòmica acurada i ajustada a les necessitats de l’Escola.