Acció tutorial

Un curós seguiment individual i col·lectiu

El Pla d’Acció Tutorial és un conjunt d’activitats de tot l’equip docent adreçades a l’alumnat amb l’objectiu de vetllar per l’assoliment de la seva maduresa personal i la seva plena integració social. Consisteix en el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes contribuint en el desenvolupament de llur personalitat i incidint en l’orientació de caràcter personal i acadèmica.

És una tasca de compromís d’acció per part de tots i cadascun dels mestres i professors de l’Escola. Requereix el treball en equip dels docents, d’acord amb la programació del curs, l’ideari del centre i el projecte educatiu de l’Escola. D’aquesta manera, cada grup-classe, tant a infantil, primària i a secundària, està acompanyat per un tutor o tutora que té cura dels seu procés acadèmic i del progrés de la seva educació. I, a la vegada, connecta amb les famílies per intercanviar informació i orientació.

Un projecte que arriba a tot arreu

El programa es recolza en:

a) Les assemblees setmanals de classe per revisar i reflexionar sobre les diverses qüestions acadèmiques, de convivència i d’actualitat. És l’eina principal de formació, d’integració i de participació en la vida de l’Escola. És la base del Projecte “ Educar per la democràcia”.

b) La Comissió Permanent de primària i el Consell de Delegats de secundària com a eines de participació dels alumnes.

c) Les reunions dels tutors amb els professors no-tutors per intercanviar informació.

d) Les entrevistes amb cadascuna de les famílies, amb la norma general de realitzar-ne una -com a mínim- durant el curs. El mateix tutor o tutora concreta l’hora i el dia de l’entrevista, però les famílies poden sol·licitar-ne tantes com en considerin necessàries.

e) La figura de la psicòloga escolar, que orienta els tutors, alumnes i famílies en aspectes d’aprenentatge, socials i personals. f) Les reunions amb les famílies per presentar el curs i donar orientacions generals.