Infantil

Ensenyem a aprendre des de ben petits

El cicle d’educació infantil és l’etapa educativa preobligatòria que s’imparteix als nens i nenes de 3 a 6 anys. S’organitza en tres cursos –P3, P4 i P5– i la seva finalitat és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i un entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.

infantil_primer_dia

A Educació Infantil vetllem pel creixement personal dels infants, el desenvolupament de les seves capacitats i la seva interrelació, que els ha de permetre créixer com a persones en el món actual. Tot plegat s’assoleix per mitjà d’uns aprenentatges continuats i progressius, que seguiran en l’etapa d’Educació Primària amb l’adquisició de les competències que ha d’assolir l’alumnat en finalitzar l’educació obligatòria.

Horaris

L’horari de P3, P4 i P5 és de 9h a 13h i de 15h a 17h. Els alumnes de P3 i P4 a la franja del servei de menjador gaudeixen de l’estona de migdiada tan important en aquestes edats.

Acció tutorial

És el conjunt d’accions educatives, processos individuals i de grup que contribueixen al desenvolupament personal i a l’orientació de l’alumnat per assolir un millor creixement global. Afavoreix la creació d’una dinàmica positiva en el grup classe i facilita la implicació dels alumnes i de les famílies en els diversos processos que genera el centre. A Educació Infantil i a Educació Primària cada grup és portat per un tutor/a que, juntament amb la resta d’equip de mestres, tenen cura del seu procés acadèmic i personal. El tutor i les famílies estan en contacte per tal d’intercanviar la informació necessària i acompanyar en el procés educatiu de l’infant.
El programa es recolza en:

  • Les assemblees de classe per revisar i reflexionar sobre les diverses qüestions acadèmiques, escolars, personals i socials.
  • La Comissió Permanent de Primària com a eina de participació democràtica dels alumnes.
  • Les reunions dels tutors amb els mestres no-tutors, per tal d’intercanviar informació.
  • Les entrevistes amb les famílies i l’Agenda Escolar.
  • Les reunions de les famílies, per presentar el curs i donar orientacions generals.

     

Projectes

Quan treballem per projectes apostem per una forma d’aprenentatge interdisciplinària, basada en el desenvolupament de les capacitats i oberta a la vida. Partim dels interessos dels alumnes i dels seus coneixements previs per desenvolupar una seqüència d’aprenentatge basada en reptes, experimentació, i resolució de problemes que faciliti l’esperit crític i l’autonomia i creixement personal.

Anglès des dels tres anys

El nostre Projecte Lingüístic planteja el treball de l’anglès des de P-3.
Per una banda es treballa en sessions curtes i diàries a l’aula; per l’altra es realitza l’activitat de Psicomotricitat en aquesta llengua.

Desdoblaments

Consisteix en dividir les classes en dos grups, cosa que permet una atenció més individualitzada en determinades matèries, tant per l’alumne com pel docent.

Ambients

És un projecte que es duu a terme dues hores a la setmana. Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diferents propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres.

Promouen l’activitat i l’autonomia dels infants sobre els seus processos d’aprenentatge.

Permeten als infants prendre decisions i provar estratègies diferents, la qual cosa els permet pensar, conèixer i descobrir.

Permeten que els infants puguin resoldre problemes per sí mateixos o amb suport dels seus companys, poden prendre les seves pròpies decisions, aprendre del fracàs i l’error i utilitzar els seus resultats per a resoldre nous problemes en contextos diferents.

Generen espais d’interacció entre els infants en els quals l’aprenentatge es construeix conjuntament, de manera que s’enriqueix la producció de sabers amb el treball col·laboratiu i es reconeix la importància de coordinar les accions i pensaments amb els altres.

Permeten la inclusió d’infants de diferents edats i moments evolutius diversos.

ambients_3

El o la protagonista de la setmana

És una activitat que es realitza a P4 i que que consisteix en què durant una setmana un nen o nena centra l’atenció dels seus companys de classe. Al llarg de tota una setmana hi ha un nen o una nena que és el protagonista i ens explicarà com és la seva família a través de fotos i ens ensenyarà quines són les joguines que més li agraden. Es fa un mural amb tot el material que porta i es convida el pare i la mare a dinar a la seva classe, que és on mengen els alumnes d’infantil.

Iniciació a la robòtica: el Bee-Bot

Dins del pla de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement -que pretén que l’alumne domini les eines digitals bàsiques-, a Educació Infantil es treballa amb el Bee-Bot, un robot educatiu programable que té l’aspecte simpàtic d’una abella. Al llom té una sèrie de botons –controls- mitjançant els quals els alumnes programen la seqüència i que ha de seguir el robot.

bee
dinar_infantil

L’hora de dinar

L’àpat a l’Escola contribueix a l’educació integral de l’alumnat. Es fa un treball progressiu per tal que els nens i les nenes arribin a servir-se ells mateixos i tenir cura del lloc on mengen, mantenint-lo net i endreçat quan acaben. Llavors, es dirigeixen a escurar el plat i a dipositar-lo al carro de servei. Posteriorment, es renten les dents i els alumnes de P-3 i P-4 van a descansar una estona.

L’hort

Els alumnes d’Infantil i Primària són els encarregats de plantar les verdures de temporada seguint el calendari de pagès; sabent en cada moment quines són les tasques que corresponen a cada època de l’any. Al pati també hi ha un galliner i deu oliveres. Tenim cura de les gallines i en recollim els ous i fem un projecte transversal i interdisciplinar de l’oli on observem tot el procés des de la collita fins que tastem l’oli nou.

hort_infantil
sabat_reduida

Les sabatetes

És una activitat duta a terme pels alumnes de 5è d’EP que, voluntàriament, desperten els més petits de la migdiada curosament. Tot seguit, els alumnes de 6è d’EP els reben a les seves classes i els expliquen un conte, mentre esperen l’inici de les activitats de la tarda.