ESO

Experimentant la forja de la personalitat

L’ESO es cursa durant les edats compreses entre els dotze i els setze anys, és a dir, durant l’adolescència; una etapa plena de canvis interns, tant biològics com psicològics que condicionen el futur de la persona adulta. I, a més a més, a nivell intel·lectual, s’endinsa en una nova estructuració del pensament: l’abstracció.

Tot això va acompanyat de modificacions en la seva rutina provinents de l’Ensenyament Primari: nous horaris, nous professors, nous espais i nous programes. Per tant, és una etapa eminentment experimental: molt dinàmica i reflexiva al mateix temps.

Organització del currículum

Treballem amb persones i ens centrem en les seves possibilitats, tant acadèmiques com professionals; a les tutories es duu a terme un seguiment individualitzat i es potencia la transversalitat de l’àmbit personal i social.

Les diverses matèries s’organitzen en àmbits de coneixement per tal de facilitar l’assoliment de les competències bàsiques: àmbit lingüístic, matemàtic, cientificotecnològic, social, artístic, d’educació física i de cultura i valors.

A través de la tasca tutorial –duta a terme per tots els docents del centre- posem èmfasi al tracte humà i fem possible que els alumnes se sentin com a casa, guanyant confiança i autoestima. De les diferències en fem virtuts. Sense això, l’aprenentatge no serà mai satisfactori. Al ser una escola petita treballem amb dues línies curriculars.

Horari 1r i 2n ESO

Horari_1r2nESO_19-20

Horari 3r i 4t ESO

Horari_3r4tESO_19-20

Desdoblaments

Durant les hores lectives fem desdoblaments per tal de reduir la densitat d’alumnes per classe i augmentar el nombre de professors per alumnes amb l’objectiu d’incrementar la qualitat pedagògica. Aquestes mesures afecten les àrees de tecnologia, ciències de la naturalesa, llengua anglesa i matemàtiques, i tots els cursos de Secundària.

L’Escola ofereix activitats complementàries que són les activitats d’expressió en llengües estrangeres i activitats de consolidació de l’àmbit digital on, tant a primer com a segon cicle d’ESO, s’ofereix un conjunt de continguts d’informàtica que permeten, d’una manera esglaonada, utilitzar les noves tecnologies com a eina de treball.

Tot plegat comporta el coneixement del paquet Microsoft Office, d’Adobe Photoshop, Illustrator i AutoCAD, entre d’altres de disseny gràfic i de simulació tecnològica (PlaTAC). Ens basem en la pràctica a partir de la manipulació i l’experimentació. Mai deixem de banda la tradició però apostant per la innovació.

El projecte de síntesi (de 1r  a 3r curs)

El projecte de síntesi consisteix en un seguit d’activitats interdisciplinàries (relacionades amb l’adquisició de les competències bàsiques), on l’alumne ha de mostrar la seva capacitat d’autonomia, organització i planificació del treball, capacitat de treballar en grup i responsabilitat.

Al mateix temps li ofereixen la possibilitat de poder aplicar tots els coneixements adquirits al llarg del curs en les diferents àrees. Heus aquí els itineraris per curs:

Sortides

  • 1r curs: colònies
  • 2n curs: intercanvi amb Rumilly (França). Immersió lingüística a l’aula en llengua francesa.
  • 3r curs: estada a l’escola de Brighton (Anglaterra). Immersió lingüística en llengua anglesa.

A l’aula

  • 8 visites a Reus (activitat alternativa). Tècnica de treball emprada: treball de camp-investigació d’un entorn proper.

El projecte de recerca (4t curs)

Els alumnes –amb l’assessorament del tutor i professors del grup- poden triar entre diverses opcions:

  • Camp de llengües: taller de creació literària. Elaboració d’una novel·la breu.
  • Cultura clàssica i llengua anglesa: Britannia, Gallia et Germania.
  • Camp de les ciències socials: Reus 1900
  • Camp tecnològic: robòtica i microxips. La tecnologia de control.
  • Camp de les ciències naturals (biologia): miscel·lània de ciències.